Het Regeerakkoord: wat er voor opdrachtgevers verandert in 4 stappen

Werken met zelfstandige advocaten en juristen wordt makkelijker

Het verdwijnen van de VAR en de komst van de Wet DBA hebben afgelopen jaren voor veel onrust in de markt gezorgd. Het werd chaos. Zozeer zelfs dat de Belastingdienst zich genoodzaakt zag om de handhaving op te schorten.

In haar regeerakkoord kondigt het nieuwe kabinet maatregelen aan om snel te komen tot “een nieuwe balans tussen flex en vast”. De achtergrondgedachte hierbij verwoordt zij als volgt: “Wie bewust kiest voor het zelfstandig ondernemerschap leggen we niets in de weg. Tegelijkertijd beschermen we mensen die vaak onverzekerd en zonder alternatief zijn aangewezen op het ZZP-schap.”

In de commentaren over de inhoud van het Regeerakkoord die wij voorbij zien komen ligt de nadruk erg op een webmodule die er, naar Engels voorbeeld, gaat komen voor opdrachtgevers. Deze module gaat dan een ‘Opdrachtgeversverklaring’ opleveren die duidelijkheid geeft over het al of niet inhouden en afdragen van loonheffing en premies.

De een vindt dat een goed idee, de ander is er mordicus tegen. En de derde verwijst naar het debacle rondom de online ‘Beschikking Geen Loonheffing’ en vermeldt erbij dat de Belastingdienst helemaal niet in staat is om zoiets werkend te krijgen. Slechts een enkeling rept over de tariefsafhankelijke ‘opt-out’ die er waarschijnlijk komt. Voor de organisaties waarvoor wij vanuit LawyerlinQ flexpools maken, onderhouden en administreren, is echter juist dat aspect van cruciaal belang.

4 stappen: hoe het straks waarschijnlijk gaat.

I. Om te beginnen is het goed u te realiseren dat voor u als opdrachtgever, deze materie eigenlijk vooral van belang is voor de juridische professionals die u inhuurt om binnen uw organisatie te opereren. Advocaten en juristen die op afstand, evident buiten enige gezagsrelatie, diensten verlenen, vallen hier buiten.

II. Bedraagt het overeengekomen uurtarief > EUR 75 per uur dan bestaat de mogelijkheid tot een ‘opt out’. In de opdrachtovereenkomst legt u dan vast dat u en uw opdrachtnemer afzien van inhouding en afdracht van loonbelasting en de werknemersverzekeringen.

III. Als u zelfstandige advocaten en juristen inzet in uw reguliere bedrijfsactiviteiten, kunt u dat met de ‘opt out’ maximaal een jaar lang doen zonder het risico om achteraf aangesproken te worden op loonheffing of premieafdracht.

Reguliere bedrijfsactiviteiten
IJkpunt zijn de bedrijfsactiviteiten van uw organisatie als opdrachtgever. Juristen die werken binnen een advocatenkantoor of een rechtsbijstandverzekeraar, doen dat uiteraard in het kader van reguliere bedrijfsactiviteiten, maar het ligt in de rede te veronderstellen dat het begrip in de praktijk opgerekt zal worden naar situaties waarin een interim-jurist in een grotere juridische afdeling werkt. Kijkend naar de historie van dit dossier is het zeer waarschijnlijk dat de stelregel wordt dat een ingehuurde kracht die werk verricht wat in uw organisatie ook door medewerkers in dienstbetrekking gedaan wordt, werkzaam is in het kader van reguliere bedrijfsactiviteiten

IV. Duurt de opdracht langer dan een jaar? Dan hoeft dat op zichzelf nog geen aanleiding tot problemen te zijn. Mits:

  • het uurtarief > EUR 75 per uur is, er een opt-out regeling overeengekomen is, en de ingehuurde jurist NIET werkzaam is in reguliere bedrijfsactiviteiten.

Een interim jurist is niet werkzaam in reguliere bedrijfsactiviteiten als hij of zij niet tijdelijk een vacature vervult en er zijn geen medewerkers in dienstbetrekking die vergelijkbaar werk doen. Hiervan zal bijvoorbeeld sprake zijn als de werkzaamheden een duidelijk projectmatig en dus naar hun aard niet permanent, karakter hebben.

OF

  • uit de ‘Opdrachtgeversverklaring‘ via de nog te realiseren online module, blijkt dat er geen  gezagsrelatie is, of dat de ingehuurde professional zich daadwerkelijk vrij kan laten vervangen.

Zolang het begrip ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ niet volledig uitgekristalliseerd is, wordt het zaak om bij alle opdrachten die tegen de 12 maanden aanlopen, tijdig via de webmodule te checken of er niet sprake is van arbeid+loon+gezag. Is dat er wel, dan zal het vaak verstandig zijn om over te gaan tot inhouding en afdracht van loonbelasting en premies. Alleen als glashelder is dat de werkzaamheden niet tot de reguliere bedrijfsactiviteiten behoren kunt u zonder fiscale risico’s de samenwerking voortzetten als opdrachtgever-opdrachtnemer.

 

Vragen?

Wij bij LawyerlinQ zijn voorzichtig positief over de aangekondigde veranderingen. Naar het zich laat aanzien, wordt het voor uw organisatie makkelijker om het volledige potentieel van ‘on demand’ kennis en capaciteit te benutten.

Heeft u het beheer van uw flexpool uitbesteed aan LawyerlinQ? Dan mag u ervan uitgaan dat we de uitwerking van dit regeerakkoord voor u op de voet volgen. U hoeft dan niets te doen. ‘We take care of it all’ zoals u van ons gewend bent. Op termijn zullen we alleen uw akkoord vragen op aangepaste overeenkomsten en eventueel aangepaste beheersmaatregelen.

Heeft u andere vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw LawyerlinQ community manager, of met mij natuurlijk: 0646443545

Marijn